Saturday, June 8, 2013

《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》

《韋諷錄事宅觀曹將軍畫馬圖》

作者:杜甫

國初已來畫鞍馬,神妙獨數江都王。
將軍得名三十載,人間又見真乘黃。
曾貌先帝照夜白,龍池十日飛霹靂。
內府殷紅瑪瑙盤,婕妤傳詔才人索。
盤賜將軍拜舞歸,輕紈細綺相追飛。
貴戚權門得筆跡,始覺屏障生光輝。
昔日太宗拳毛騧,近時郭家獅子花。
今之新圖有二馬,复令識者久歎嗟。
此皆騎戰一敵万,縞素漠漠開風沙。
其余七匹亦殊絕,迥若寒空動煙雪。
霜蹄蹴踏長揪間,馬官廝養森成列。
可怜九馬爭神駿,顧視清高气深穩。
借問苦心愛者誰,后有韋諷前支遁。
憶昔巡幸新丰宮,翠華拂天來向東。
騰驤磊落三万匹,皆与此圖筋骨同。
自從獻寶朝河宗,無复射蛟江水中。
君不見金粟堆前松柏里,龍媒去盡鳥呼風。


【注解】:
1、江都王:李緒,唐太宗之侄,故云“國初”。
2、支遁:東晉名僧,字道林,本姓關。
3、翠華:皇帝儀仗中用翠鳥羽毛作裝飾的旗幟。

【韻譯】:
開國以來善畫鞍馬的畫家中,
畫技最精妙傳神只數江都王。
曹將軍畫馬出名已有三十載,
人間又見古代真正神馬“乘黃”。
他曾描繪玄宗先帝的“照夜白”,
畫得象池龍騰飛十日聲如雷。
皇宮內庫珍藏的殷紅瑪瑙盤,
婕妤傳下御旨才人將它取來。
將軍接受賜盤叩拜皇恩回歸,
輕紈細綺相繼賜來快速如飛。
貴戚們誰得到曹將軍親筆跡,
誰就覺得府第屏障增加光輝。
當年唐太宗著名寶馬“拳毛”。
近代郭子儀家中好駒“獅子花”。
而今新畫之中就有這兩匹馬,
使得識馬的人久久感慨贊夸。
這都是戰騎以一胜万的好馬,
展開畫絹如見奔馬揚起風沙。
其余七匹也都是特殊而奇絕,
遠遠看去象寒空中飄動煙雪。
霜蹄駿馬蹴踏在長楸大道間,
專職馬倌和役卒肅立排成列。
可愛的九匹馬神姿爭俊競雄,
昂首闊視顯得高雅深沉穩重。
請問有誰真心喜愛神姿駿馬?
后世韋諷前代支遁名傳天下。
想當年玄宗皇上巡幸新丰宮,
車駕上羽旗拂天浩蕩朝向東。
騰飛跳躍精良好馬有三万匹,
匹匹与畫圖中馬的筋骨雷同。
譬如河宗獻寶之后穆王歸天,
唐玄宗再也不能去射蛟江中。
你沒看見金粟堆前松柏林里,
良馬去盡徒見林鳥啼雨呼風。

【評析】:
此詩是在代宗廣德二年作于成都。時詩人經歷了玄宗、肅宗、代宗三朝,自有人
世滄桑,浮生若夢之感。因而在詩中明以寫馬,暗以寫人。寫馬重在筋骨气概,寫人
寄托情感抱負。贊九馬圖之妙,生今昔之感,字里行間流露作者對先帝忠誠之意。
在章法上錯綜絕妙。第一段四句先贊曹氏畫技之高超。第二段八句追敘曹氏應詔
畫馬時所得到榮譽和寵幸。第三段十句,寫九馬圖之神妙及各馬之姿態。第四段八句
是照應第二段“先帝”的伏筆,從而產生今昔迥异之感。

詩以奇妙高遠開首,中間翻騰跌宕,又以突兀含蓄收尾。寫駿馬极為傳神,寫情
感神游題外,感人至深,興味雋永。浦起龍《讀杜心解》說:“身歷興衰,感時撫
事,惟其胸中有淚,是以言中有物。”此言极是。
No comments:

Post a Comment